Huishoudelijk reglement

REGLEMENT

1. Dit reglement heeft tot doel de kampeerders een uniform, geordend en ontspannen verblijf op de camping te garanderen. De directie is ten allen tijde beschikbaar voor een nadere toelichting.
2. Onderhavig huishoudelijk reglement is bindend voor al wie van het terrein gebruik maakt.
3. De verhuurder-uitbater van het terrein waakt over de naleving van dit reglement. Elke inbreuk op het reglement, welke de orde, de rust en de veiligheid van het terrein en haar bewoners in het gedrang brengt, heeft de onmiddellijke en onherroepelijke verbreking van de overeenkomst voor de huur van het perceel tot gevolg.
4. de Nederlandstalige tekst van dit reglement is rechtsgeldig boven elke vertaling.
5. De uitbater-verhuurder van het kampeerterrein of zijn afgevaardigde heeft steeds het recht toegang te weigeren tot zijn kampeerterrein aan gelijk wie.

AUTOS EN ANDERE VOERTUIGEN

1. Op toegang- en binnenwegen mogen geen rijtuigen parkeren.
2. De door de verhuurder-uitbater geplaatste verkeerstekens moeten opgevolgd en gerespecteerd worden. Indien met een voertuig op de camping schade wordt toegebracht aan een persoon of goederen zijn uitsluitend de bestuurder en eigenaar van het voertuig verantwoordelijk.
3. De maximum snelheid is 15km/uur.
4. Enkel de daarvoor bestemde toegangswegen mogen gebruikt worden om de percelen te bereiken.
5. Enkel personenwagens zijn op het terrein toegelaten.
6. De eigenaar en/ of gebruiker van een auto of een ander vervoermiddel is verantwoordelijk voor het voertuig en de spullen die zich daarbinnen bevinden. De camping is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan voertuigen en schade aan personen of goederen die met voertuigen wordt aangericht.

VEILIGHEID

1. De ouders of zij die hen vervangen zijn steeds verantwoordelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Alle gevaarlijke of hinderlijke spelen zijn verboden.
2. Het bezit van wapens op het terrein is verboden.
3. In geval van brand of ongeval dient men de uitbater onmiddellijk te verwittigen. Brandblusapparaten bevinden zich op elke plaats .
4. Elke schade wordt gemeld aan de uitbater. Schade moet worden vergoed door wie ze veroorzaakt heeft.

Het gebruik van een barbecue is toegelaten voor zover alle veiligheidsmaatregelingen zijn getroffen en de buren niet door de rook worden gehinderd.
5. Kinderen en honden mogen niet onbewaakt achtergelaten worden, noch opgesloten worden in verblijven of voertuigen. Honden moeten steeds aan de leiband.
6. De directie is niet verantwoordelijk voor diefstal, ongelukken of schade aan personen of goederen door noodweer: onweer, bliksem, hagel, vallende bomen, takken of dennenappels, plantenziektes, insecten, branden, … Algemeen voor schade die het geval is van overmacht.

HYGIENE/ VOORZIENINGEN EN SCHOONMAAK

1. Zowel de percelen als openbare ruimten moeten volkomen rein gehouden worden.
2. Laat toiletten, douches en tent achter zoals u het zelf graag zou hebben.
3. Vermijd water verspilling, draai kranen na gebruik onmiddellijk dicht en maak melding van eventuele lekkage en defecten.
4. Op het einde van je verblijf borstel je met een handvleugel de tent proper en zorg je dat de keukenspullen proper op hun plaats liggen.

5. Op het einde van het verblijf zorg je dat alle spullen die in de tent aanwezig waren, terug op hun plaats staan. Het is verboden om spullen uit de tent mee naar huis te nemen, dit wordt bestempeld als diefstal en bijgevolg zal de politie verwittigd worden.

AFVAL

1. Alle vuilnis moet in de aangegeven vuilniszakken geborgen worden.
2. Glas dient men zelf naar een glascontainer te brengen (deze is dus niet aanwezig op het terrein).
3. PMD wordt in blauwe zakken verzameld .
4. Grof vuil zoals: koelkasten, matrassen, oud ijzer, hout,… moeten door de huurder zelf meegenomen worden.
5. Uitwerpselen van dieren moeten onmiddellijk opgeruimd worden en gedeponeerd worden in een vuilniszak.

ORDE EN RUST

1. De directie kan overtreders van de rustregels van de camping verwijderen.
2. De staf heeft tot taak toe te zien op het respecteren van de rustregels. De gast is contractueel verplicht zich aan deze regels te houden.
3. Men dient lawaai zoveel mogelijk te beperken. Het volume van radio en tv moet zacht staan en mag de mede-kampeerders niet storen.
4. Delven van greppels rondom het verblijf of het delven van putten is ten strengste verboden.
5. Het snoeien of kappen van bomen is verboden.

NUTSVOORZIENINGEN

1. Alle nutsleidingen in of aan het verblijf moeten uitgevoerd worden conform de wettelijke reglementeringen terzake.

BETALINGEN

1. Kampeerplaatsvergoedingen moeten steeds vooraf betaald worden. Terugbetalingen wegens vroegtijdig vertrek –om welke reden ook- zijn niet mogelijk. Het is niet mogelijk na betaling om uw verblijf te annuleren. Bij overmacht die aantoonbaar is, is het eventueel mogelijk om een overeenkomst te maken. De geldigheid van de overmacht wordt beslist door de directie.

VERTREK

1. Bij korte of lange verblijven gelieve de kampeerplaats voor 12u ’s middags proper achter te laten. Indien men later wenst te vertrekken gelieve dit vooraf aan de uitbater te melden en dan wordt er bekeken of dit mogelijks is.

AANKOMST
1. De aankomst tijd is 14 u. Een ander tijdstip is mogelijk maar dit dient minstens 12u op voorhand te worden gecommuniceerd naar de directie toe.

GEVONDEN VOORWERPEN

1. De camping is niet verantwoordelijk voor achtergelaten voorwerpen in de tenten, caravans en andere voertuigen. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar of bezitter van deze spullen.
2. Op het terrein gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven aan de uitbater, die de spullen tijdelijk bewaart voor de eigenaar.

VOORZIENINGEN EN UITRUSTING

1. Alle voorzieningen en installaties op de camping, van welke aard dan ook dienen met uiterste zorg en aandacht te worden gebruikt. Gasten moeten er alles aan doen om schade te voorkomen. Wat betreft het waterverbruik dient elke vorm van verspilling te worden vermeden. Er wordt aan de gasten gevraagd om uiterst voorzichtig te zijn met het laten rondslingeren van afval en spullen, aangezien er ook dieren aanwezig zijn. Het is verboden om zonder overleg met de campinguitbater de dieren te voederen.

KAMPEERPLAATS

1. De plaats op de camping wordt altijd bepaald door de beheerder. Gasten dienen de aanwijzingen voor het parkeren van de auto en het plaatsen van de tent of caravan te volgen: de normale doorgang mag nooit worden gehinderd. Auto’s moeten binnen de grenzen van de aangewezen parkeerplaats worden geparkeerd. Wie hiervoor geen toestemming heeft dient het voertuig op de externe parkeerplaats te parkeren. De eigenaar van het voertuig of gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op het voertuig.
2. Zonder toestemming van de uitbater is het niet toegestaan van standplaats te wisselen.
3. De eigenaar of gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op een caravan, vouw tent, tent, aanhanger, enz. De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadigingen. Evenmin is de camping verantwoordelijk voor schade aan personen of goederen veroorzaakt door deze caravans, tenten, dieren enz. en de hieraan verbonden installaties en voorzieningen.
4. Telefonische berichten worden uitsluitend persoonlijk aan de huurders doorgegeven wanneer ze zeer dringend zijn.
5. Buiten het openluchtrecreatief verblijf is het verboden om bouwsels –van welke aard ook te plaatsen op het perceel.
6. De uitbater kan ten allen tijde de inhoud van het huishoudelijk reglement aanpassen, indien de orde, de veiligheid en de rust dit vereisen.
7. Het spannen van wasdraden is toegestaan .

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

1. Leun nooit tegen de stroompunten en hou kinderen uit de buurt.
2. Gasten mogen geen elektrische apparatuur installeren die twijfelachtig zijn en niet veilig.
3. Het is absoluut verboden om stroompunten open te schroeven en eraan te sleutelen. Wie knoeit met de elektriciteit kan van de camping gestuurd worden.
4. Eén gast mag niet meerdere stroompunten gebruiken. Het is eveneens verboden meerdere caravans, mobilhomes of tenten op hetzelfde stroompunt aan te sluiten.

VERKLARING

1. De huurders verklaren kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement van het kampeerterrein, bestaande uit 5 bladzijden en verklaren er zich naar te zullen gedragen, evenals naar de wijzigingen die later door de uitbater zouden worden aangebracht. Bij het boeken van uw verblijf gaat u akkoord met dit huishoudelijk reglement.